Mikroprocesorový riadiaci systém ROSADRIER

Projekt ROSADRIER bol zrealizovaný v rokoch 1994-1995 v nábytkárskej spoločnosti SANAS Sabinov. Z riadiaceho pracoviska sušiarní v priestoroch drevoskladu boli najskôr odstavené pôvodné ovládacie prvky piatich sušiacich komôr a tie boli nahradené novým rozvádzačovým stolom s výklopnými panelmi a novými riadiacimi jednotkami ROSACON. Každá jednotka obsahuje meracie vstupy pre snímanie suchej a vlhkej teploty a polôh servopohonov ovládajúcich prívod horúceho vzduchu, prívod pary a vetracie klapky. PID regulátor udržiava klímu vo svojej komore podľa normou stanovených sušiarenských kriviek. Celý proces sušenia dreva trvá podľa druhu a počiatočnej vlhkosti 15-30 dní. Regulátor navyše plní bezpečnostnú funkciu a v prípade havárijných stavov spúšťa sirénu. Regulátory ponechávajú možnosť ručného ovládania, komunikačnou linkou RS485 sú spojené s miestnym monitorovacím a riadiacim počítačom, ktorý umožňuje zadávanie parametrov sušenia, archivuje priebeh sušenia i poruchové stavy. Systém navyše sleduje teploty médií diaľkovými teplomermi a pre vzdialený dohľad je v systéme ešte jedno vzdialené monitorovacie pracovisko vo velíne kotolne závodu.
Systém riadenia sušiarne reziva

Počítačový riadiaci systém ROSADRIER je určený na modernizáciu sušiarenských technológií s umelým teplovzdušným sušením reziva. Jeho použitím sa dosiahne

 • zníženie doby sušenia a energetickej náročnosti o 10-20%
 • zníženie nárokov na obsluhu zvýšenie spoľahlivosti technológie sušenia
 • zvýšenie kvality vysušeného reziva
 • udržiavanie dobrého technického stavu sušiarne
 • neustály prehľad o priebehu sušenia a jeho archivácia
 • Systém riadenia sušiarní reziva ROSADRIER v2.0 je koncipovaný ako dvojúrovňový.

  1.úroveň :

  Na meracie a ovládacie signály servopohonov a snímačov každej sušiacej komory sa pripojí jeden regulátor procesu sušenia ROSACON_552GI, ktorý udržiava v komore teplotu a vlhkosť podľa prednastaveného programu priebehu sušenia. Regulácia je plne automatická so signalizáciou poruchových stavov snímačov teploty, servopohonov, médií pre ohrev a vlhčenie a mnohých sekundárnych závad (napr. prasknutie potrubia, ...).

  Mikropočítačový regulátor ROSACON 552GI je autonómny, t.j.umožňuje plnohodnotnú reguláciu procesu sušenia aj bez pripojeného centrálneho počítača. Na základe neustáleho porovnávania nameraných hodnôt teploty a vlhkosti v sušiacej komore s hodnotami prednastavenými pre jednotlivé fázy procesu sušenia ovláda servopohony pre ohrev, vlhčenie a vetranie tak, aby udržal v sušiacej komore požadovanú klímu. V rámci prípravy sušenia je preň potrebné nastaviť parametre procesu sušenia a to počiatočnú vlhkosť reziva a pre každú fázu sušenia teplotu, vlhkosť (resp. psychrometrický rozdiel) a čas. Nastavenie je možné z čelného panela regulátora, ale i z centrálneho počítača. Čelný panel ponúka číselné i grafické informácie o aktuálnych nameraných hodnotách sledovaných veličín, o hodnotách nastavených parametrov a tzv. alarmy (informácie o poruchových stavoch). Umožňuje manuálne ovládanie servopohonov.

  2.úroveň :

  Všetky regulátory 1.úrovne sú prostredníctvom komunikačného interfejsu RS485 prepojené do siete s centrálnym personálnym počítačom triedy PC. Centrálny dispečerský počítač je určený pre komfortné nastavovanie parametrov procesu sušenia v jednotlivých sušiacich komorách a nepretržitý monitoring ich prevádzky, t.j. zber, následné spracovanie a archiváciu nameraných hodnôt, poruchových správ a zásahov obsluhy.  Grafický real-time informačný systém ROSADRIER prevádzkovaný na centrálnom dispečerskom počítači poskytuje informácie v troch základných obrazových informačných paneloch :

 • textový panel pre nastavovanie a zobrazovanie režimu sušenia všetkých sušiarní a sledovanie alarmov
 • globálny grafický panel s aktuálnymi nameranými hodnotami a ich grafickými priebehmi zo všetkých sušiacich komôr
 • technologický grafický panel jednej sušiarne umožňujúci sledovať názorne nielen aktuálny priebeh sušenia, ale aj jeho históriu pre danú sušiacu komoru niekoľko dní, týždňov,ba i mesiacov dozadu


 • Okrem sledovania procesu sušenia informačný systém umožňuje

 • Diaľkové nastavovanie režimu sušenia a ovládanie pohonov
 • Výpočet energetickej náročnosti sušenia
 • Uchovávanie údajov a rozsiahle služby pre štatistické
 • Spracovanie dlhodobo uchovávaných údajov
 • Prístup k informáciam a službám na heslo
 • Tlač výstupných zostáv